Издавање на скратен исказ од годишна сметка

Скратен исказ од годишни сметки на субјектот се изготвува врз основа на податоците од годишните сметки односно сметководствените искази:

• Биланс на состојбата, и

• Биланс на успехот.

Документот содржи скратени податоци од билансот на состојба и билансот на успех за две години.  

Скратен исказ од годишна сметка со оценка за работењето.