Анализа на паричен тек и промени на капиталот

Анализа на паричен тек и промени на капиталот е резиме во текот на еден временски период на паричните текови на друштвото од оперативни, инвестициски и финансиски активности. Се изготвува врз основа на податоците од годишните сметки односно сметководствените искази:

Извештајот презентира објаснување како друштвата управуваат со нето готовинскиот тек, земајќи ги предвид сите одливи и приливи во текот на една година. Документот содржи и податок за евентуални промени на капиталот и укажува на неговото движење во анализираниот период.  

Пример за Анализа на паричен тек и промени на капиталот.