Buletini statistikor nga Regjistri Tregtar dhe Regjistri i Llogarive vjetore

Ky shërbim ka për qëllim të ofroj kontroll të në sërë përmbledhjesh, të dhëna makroekonomike nga nga regjistrat që i drejton RQRMV të cilat në një farë mënyre pasqyrojnë klimën e përgjithshme ekonomike të vendit. Raportet e shfaqura nënkuptojn kombinimin e të dhënave nga nji ose burime të ndryshme (regjistri tregtar dhe regjistri i personave të tjerë juridik, si dhe regjistri i llogarive vjetore, apo të dhëna financiare) me qëllim të fitohen të dhëna përmbledhëse në interes publik.