Издавање на скратен исказ од годишна сметка со оценка на работењето

Скратен исказ од годишни сметки со оценка на работењето на субјектот се изготвува врз основа на податоците од годишните сметки односно сметководствените искази:

• Биланс на состојбата, и

• Биланс на успехот.

Документот содржи основни податоци од билансот на состојба и успех и индикатори за оценка на работењето на друштвата (финансиска стабилност, ликвидност и профитна маржа) и толкување на истите.  

Скратен исказ од годишна сметка со оценка за работењето