Lëshim i raportit nga bilanci i gjendjes dhe të dhëna nga bilanci i suksesit

Raport nga bilanci i gjendjes dhe të dhëna nga bilanci i suksesit mund të lëshohet për secilin person juridik i cili ka dorëzuar dhe aprovuar llogari vjetore në Regjistrin Qendror të RMV. Përmban kontroll të shkurtë të të dhënave nga llogaria vjetore (bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit) dhe tregues për periudhën prej tre vitesh. Më së shumti shfrytëzohet pë furnizime publike.  

Shembull nga  Raporti i bilancit të gjendjes dhe të dhëna nga bilanci i suksesit.