Издавање на листинг од обработена годишна сметка и готовински текови изработен на англиски јазик

Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови (изработена на англиски јазик) може да се издаде за трговски друштва кои имаат поднесено и одобрено годишна сметка до Централниот регистар на РСМ. Содржи преглед на податоци од годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех), како и податоци за паричните средства на друштвото на почетокот и на крајот на пресметковната година. Информацијата се изработува на англиски јазик за период од две години.

Пример за Листинг од обработена годишна сметка и готовински тек на англиски јазик .