Gjendja aktuale e pronësisë për person (Gjendja aktuale për person fizik - pronar i vërtetë)

Gjendja aktuale e pronësisë për person ( Gjendja aktuale për person fizik – pronar i vërtetë) tregon pasqyrë të subjekteve ku personi i caktuar është i evidentuar si pronar i vërtetë.