Historiku i ndryshimeve të gjendjes për person (Historiku për person fizik-pronar i vërtetë)

Historiku i ndryshimeve të gjendjes për person (Historiku për person fizik-pronar i vërtetë) jep pasqyrën kohore të numrave të regjistrit dhe të subjekteve ku person i caktuar është i shënuar si pronar i vërtetë.