Informacion mbi subjektet e nderlidhura – gjendja aktuale (persona të autorizuar, organe drejtuese, pronarë në subjekte të tjera)

Informacion mbi subjektet e ndërlidhura - gjendja aktuale, e cila mundëson kërkimin e personave fizikë / juridikë, vendas / të huaj nga Numri Personal i Identifikimit te Qytetarit / Numrit Personal te Subjektit / Numri i Iidentifikimt, dmth. kërkimi nëse dhe në cilat subjekte momentalisht është i regjistruar një person i caktuar fizik / juridik, si dhe në cilin rol.