Преглед на основни податоци (основен профил) на субјект регистриран во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица

Оваа услуга има за цел да и овозможи на јавноста основен преглед на јавните податоци кои ги администрира ЦРРСМ, а кои се однесуваат на основната регистрација на субјектите. Со ова Централниот Регистар ќе ги исполни и барањата на јавноста за транспарентност и достапност на одреден сет на податоци за деловните субјекти но и задолженијата согласно програмата за Отворено Владино Партнерство.

Услугата „Основен профил на регистриран субјект“ прикажува дел од податоците од Тековна состојба на субјектите, а ги вклучува и податоците на неактивните субјекти, како и субјекти кои се во процес на стечај или ликвидација.

Во листата на субјекти кои се резултат од иницијалното пребарување , корисникот ќе може да одбере конкретен субјект и ќе може да ги види следните податоци за одбраниот субјект: