Потврда за тековна состојба на субјект од Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, која претставува информација за тековните (актуелни) податоци за субјект во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица.