Отпечаток од скенирани записи од обработените предмети во Трговски регистар

Отпечаток од скенирани записи е вид на услуга со која се овозможува на заинтересираните страни да побараат скенирани слики (фотокопии) од целокупната документација која се поднесува при регистрација, промена и бришење во Трговскиот регистар. Ова вклучува:

Дополнително, постои можност да се направи Заверка на фотокопија од решение со прилози и збирка на исправи.