Потврда за регистрирана дејност (ДРД) од Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, електронски евидентирајќи ги настанатите промени во правниот субјект (промена на претежна дејност) кои биле доставени и одобрени во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица.