Kërkesë për regjistrimin e një ndryshimi në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Personave të Tjerë Juridik (udhëzime për Agjentin e Regjistrimit)

Vëmendje: Këto udhëzime janë të dedikuara për Agjentët e Regjistrimit. Nëse nuk jeni Agjent i Regjistrimit, shihni udhëzimet përkatëse në shërbimet Ndryshime në subjekt Permes Agjentit të Regjistrimit“ ose „Ndryshim i pavarur i subjektit“ (në varësi të mënyrës që dëshironi të dorëzoni).

Në varësi të mënyrës së dorëzimit të parashikuar me ligj për lloje të ndryshme të subjekteve, ky shërbim mundëson që Agjentët e Regjistrimit të dorëzojnë në mënyrë elektronike përmes internetit, pa vizituar zyrat e RQRMV. Për dorëzim elektronik, duhet të siguroni një certifikatë dixhitale. Listën e plotë e lëshuesve të certifikatave dixhitale të pranueshme për RQRMV mundë ta gjeni në këtë  lokacion.

Dorëzimi përmes agjentit të regjistrimit sipas ligjeve është e mundur vetëm për lloje të caktuara të subjekteve dhe për një lloj të caktuar të dorëzimit, sipas autorizimeve që i posedon agjenti i regjistrimit.

Për rishikim të metodave të mundshme të paraqitjes në varësi nga lloji i subjektit, shikoni përgjigjet në pjesen e Pyetje të Bëra Shpesh më poshtë në detajet e këtij shërbimi.

Ndryshimi i të dhënave për subjekte (SHPK, SHPKNJP, Trgtar Individual, SHA, Shoqatat, Fondacionet, etj.) në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Personave të Tjerë Juridikë mundëson evidentimin e të dhënave më aktuale zyrtare që vlejnë për subjektin. Përmes shkëmbimit të mëtejshëm sistematik të të dhënave, çdo ndryshim i të dhënave në RQRMV evidentohet në:

Nëse regjistrimin që ju bëni nenkupton ndryshim të emrit, këshillohet të kontrolloni dhe të rezervoni emrin e dëshiruar të subjektit duke përdorur shërbimin  „Kontrollim dhe rezervim i emrit“.

Në vazhdim keni një listë të ndryshimeve që janë lëndë e regjistrimit për llojet më të zakonshme të subjekteve. Për më shumë informacione dhe mënyrën e dorëzimit, më poshtë zgjidhni llojin e subjektit për të cilën jeni të interesuar.

Ndryshime të mundshme për Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK / SHPKNJP), Tregtar Individual (TI), Shoqëri Aksionare (SHA), Filial i shoqëris së huaj dhe TI i huaj, Përfaqësi

Lloje tjera të subjekteve

Përveç llojeve të përmendura të subjekteve, Regjistri Qendror evidenton ndryshime për personat e tjerë juridikë. Kjo perfshin

Formularët e mëposhtëm mund të përdoren për këto lloje të subjekteve:

Për më shumë informacione, shihni rregullativën përkatëse ligjore ose drejtohuni tek përfaqësuesit e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.