Shpallje për kontrollim të tregtarëve individualë dhe shoqërive tregtare të fshira sipas nenit 552a të Ligjit për shoqëritë tregtare

Të nderuar,

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas paragrafit 5 të nenit 552-a nga Ligji për shoqëri tregtare , (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.28/ 2004, 84/2005, 25/2007, 87/ 2008, 42/2010, 48/ 2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 38/2014, 4014, 412 192/2015, 6/2016, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21 dhe 99/22), çdo muaj në ueb faqen e saj shpall një pasqyrë të tregtarëve individualë dhe shoqërive tregtare që në përputhje me këtë nen janë fshirë nga regjistri tregtar gjatë muajit paraprak, në bazë të së cilës organet dhe institucionet kompetente veprojnë në kuadër të kompetencave të tyre.

Në të njëjtën kohë bashkëthemeluesit, përkatësisht aksionarët e shoqërive të fshira ftohen që pasurinë e shoqërisë tа ndajnë ndërmjet tyre në përputhje me paragrafin (4) të nenit 552-a të Ligjit për shoqëritë tregtare.

Më poshtë janë publikuar tregtarët individualë dhe shoqëritë tregtare të fshira:

Kontrollim i subjekteve të fshira në sipas nenit 552a në lidhje me nenin 477 paragrafi 13 dhe nenin 477a të LShT - në muajin qershor 2023

Kontrollim të subjekteve të fshira sipas nenit 552a, në lidhje me 552b të LShT - në muajin qershor 2023